Želite najhitreje priti do izdelkov? Izberite osebni prevzem v eni od trgovin - v Luciji, Kopru, Novi Gorici, Celju ali Mariboru. Nastavi trgovino

Splošni pogoji nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »POKAŽI SVOJ KAOS STIL«

1. člen -           Organizator nagradne igre

Organizator nagrade igre »POKAŽI SVOJ KAOS STIL« je Hartis d.o.o., Liminjan 7b, 6320 Portorož, ID za DDV SI59503076.

2. člen -           Trajanje, namen in kraj nagradne igre

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja. Nagradna igra poteka od 11.6. do 31.8.2020., na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije.

3. člen -           Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. člen -           Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe starejše od 13 let s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre).

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na elektronski naslov: nabava@hartis.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge napake sodelujočih v nagradni igri.

5. člen -           Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih organizator zahteva za udeležbo v nagradni igri bodo posredovani organizatorju in ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov: nabava@hartis.si.

6. člen -           Potek nagradne igre

Med vsemi objavami do vključno 31.8.2020, do 23.59 ure, bo komisija organizatorja izžrebala prejemnike nagrad.

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook ali Instagram na svojem profilu objavijo svojo avtorsko fotografijo nahrbtnika KAOS in pri tem označijo @hartispapirnice. V primeru, da tega ne storijo, organizator objave ne bo videl in oseb ne bo mogoče šteti med udeležence nagradne igre. Objava mora biti javna.

Sodelujoči v nagradni igri se zavezujejo, da imajo za fotografije, s katerimi sodelujejo v nagradni igri, avtorske pravice oz. so njihovo avtorsko delo.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

7. člen -           Izbor nagrajencev

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo po zgoraj omenjenih pravilih sodelovali v nagradni igri, bo tričlanska komisija organizatorja v 10-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala nagrajence - prejemnike nagrad.

Komisija bo izbor nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpišejo vsi člani komisije in se shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook in Instagram strani organizatorja, v komentarjih nagradne igre ali v dodatni objavi, ki se bo nanašala na nagradno igro.

8. člen -           Nagrada

 

Nagradni fond vsebuje sledeče nagrade:

 

·         1. nagrada: zvočnik JBL Charge 4 + KAOS modna ali pasna torbica (po izbiri nagrajenca)

·         2. nagrada: vrednostni bon v znesku 50,00 EUR za enkratni nakup v spletni trgovini www.hartis.si

·         3. nagrada: vrednostni bon v znesku 30,00 EUR za enkratni nakup v spletni trgovini www.hartis.si

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.

9. člen -           Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo po razglasitvi pozvani, naj podatke za dostavo nagrade pošljejo v zasebnem sporočilu na Facebook ali na elektronski naslov: nabava@hartis.si. Organizator bo najkasneje v 10 delovnih dneh nagrajence obvestil o prevzemu nagrade.

Organizator bo vsem nagrajencem na elektronski naslov, hkrati z obvestilom o nagradi, poslal tudi:

- obrazec za izpolnitev osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka),

- obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati na elektronski naslov: nabava@hartis.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev.

V primeru, da se nagrajenec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Nagrado bo organizator podelil naslednjemu izžrebancu. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni.

Nagrajenec s prejemom nagrade izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter fotografije na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

Organizator si pridržuje pravico do uporabe sodelujočih slik iz nagradnega žrebanja, za namen promocije in oglaševanja blagovne znamke Kaos, za nedoločen čas.

10. člen -        Obdavčitev nagrad

Nagrada v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčena kot drugi dohodki, vendar le, če njena vrednost presega 42,00 EUR. Organizator je dolžan odvesti in poravnati akontacijo dohodnine za nagrajence. Ob podelitvi nagrade mora na obrazcu REK-2 organizator nagrade poročati FURS-u.

11. člen -        Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator preprečiti. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot so izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru nastopa okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook  in če je to potrebno tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa, da nagradne igre brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

12. člen -        Izključitev iz nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izključi osebe, ki bodo v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrado oz. se od nagrajenca zahteva vračilo že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

13. člen -        Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljujejo, da zbira in obdeluje njihove osebne podatke za namene:  

             izvedbe nagradne igre skladno s splošnimi pogoji;

             obveščanja nagrajencev;

             objave nagrajencev;

             podelitve nagrad. 

14. člen -        GDPR

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo z uporabo svojih osebnih podatkov in potrjujejo, da so seznanjeni z njihovo uporabo ter obdelavo z namenom organizacije in izvedbe nagradne igre. Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Da bi se nagradna igra izpeljala kvalitetno, pravočasno in brez napak, bodo osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim pogodbenim obdelovalcem, kot so dostavna služba, pošta, računovodstvo, vendar le v primeru, ko bo to izrecno potrebno in jih bo za ta namen posredoval sodelujoči (predaja nagrade, pošiljanje, korespondenca, računovodstvo…) nikakor pa ne bodo posredovani nepooblaščenim ali tretjim osebam za namene, ki ne izhajajo iz nagradne igre v kateri lastnik podatkov prostovoljno in na lastno željo sodelujejo. Osebni podatki bodo pogodbenim obdelovalcem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje njihovih storitev (na primer za dostavo: ime, naslov in telefon).

Osebne podatke, reševanja reklamacije ali odgovora na vprašanje bo organizator hranil do zaključka nagradne igre oziroma v skladu z zakonodajo, pri čemer velja, da je zahteva zakonodaje nad zahtevo po preklicu.

O preklicu soglasja nas prosimo obvestite neposredno in pisno na naslov Hartis d.o.o., Liminjan 7b, 6320 Portorož ali na elektronski naslov: nabava@hartis.si.  V kolikor preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem, bo ta izveden neposredno po prejemu zahteve, o čemer boste tudi obveščeni. Na istem naslovu lahko zaprosite za podatke o tem, katere vaše osebne podatke hranimo ter s kakšnim namenom.

Lastniki osebnih podatkov imajo pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, posredovanja osebnih podatkov ali pritožbe v zvezi z obdelavo, ki je zapisana v splošni uredbi GDPR ali drugi področni zakonodaji. V kolikor taka volja obstaja, nam jo prosimo pisno sporočite.

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so omejene le z veljavno zakonodajo.

15. člen -        Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

16. člen -        Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na Facebook strani @hartispapirnice in spletni strani: http://www.hartis.si.

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Portorož, 10.6.2020